Aineisto-ohjeet Aineisto-ohjeet Aineisto-ohjeet Aineisto-ohjeet
Aineisto-ohjeet

Downloads & Links

Repro-ohje

Helprintin repro-ohje (PDF-tiedosto)

ICC-profiilit

PSR V2 standardiprofiilit ja lisätietoa standardista saatavilla European Color Initiativen nettisivuilla:
www.eci.org.

Pakkaus- ja lähetysohjeet

Helprintin pakkaus- ja lähetysohjeet (PDF-tiedosto)

Aineisto-ohjeet

Repro-ohjeet

Värin­hal­lin­nan onnis­tumisen ja laa­duk­kaan loppu­tu­loksen varmis­tamiseksi ota yhteyttä asiakas­palveluumme, niin voimme yhdessä käydä läpi työn tekniset yksi­tyis­kohdat ennen repro­työn aloittamista.

Prepress

Nykyisin syväpainon - kuten muidenkin paino­menetelmien - repro­duktio tapahtuu täysin digi­taa­li­sesti. Kuvan­käsittely ja julkaisun luominen tehdään tieto­kone­ohjel­milla, ja värin­hal­litut vedokset tulos­te­taan tyypil­li­sesti inkjet-tulos­ti­milla. Väri­erottelu ja vedostus reprossa tapahtuu joko painon omiin ICC-profiileihin perustuen tai standardi-syväpaino­profiileja käyttäen. Repron osalta syväpaino­töiden värin­hallinta ei oleel­lisesti eroa muista paino­menetelmistä.


Asiakas tai asiakkaan käyttämä repro toimittaa hyväksytyn paino­val­miin aineis­ton painoon tiedostoina, yleensä PDF-muodossa. Helprintissä sivut ripataan (rasteroidaan) ja sijoi­te­taan sylinteri-layoutiin kyseisin työn taiton vaati­malla tavalla. Sen jälkeen sivu­aineisto on valmis kaiverrettavaksi.


Syväpainossa painopintana on kupari­pintainen sylinteri, jonka pintaan painet­tava infor­maatio kaiver­retaan elektro-mekaanisesti timantti­terän avulla. Kaiverrus­koneessa on useita kaiverrus­päitä, jotka kaiver­tavat kuppeja sylin­terin pintaan yhtä aikaa. Ennen kaiver­rusta sylin­terin pintaan kasva­tetaan kupari­kerros elektro­lyyt­tisesti ja pinta sorva­taan tasai­seksi kaiver­rusta varten. Kaiver­ruksen jälkeen pinta kroma­taan ja hiotaan, jotta siihen saadaan paina­mista varten opti­maa­liset ominai­suudet. Paina­misen jälkeen kromi pois­te­taan ja sylinteri voidaan valmis­tella seuraavaa työtä varten. Sylin­terit siis kiertävät proses­sissa “ikuisesti” ja vain niiden pintaa käsitel­lään painamisen vaatimalla tavalla.