IKEA painattaa useita suuria katalogeja joka  vuosi ja asettaa tiukat vaatimukset painojäljelle. IKEA painattaa useita suuria katalogeja joka  vuosi ja asettaa tiukat vaatimukset painojäljelle. IKEA painattaa useita suuria katalogeja joka  vuosi ja asettaa tiukat vaatimukset painojäljelle. IKEA painattaa useita suuria katalogeja joka  vuosi ja asettaa tiukat vaatimukset painojäljelle.
IKEA painattaa useita suuria katalogeja joka  vuosi ja asettaa tiukat vaatimukset painojäljelle.

IKEA painattaa useita suuria katalogeja joka vuosi ja asettaa tiukat vaatimukset painojäljelle.

Ruotsalainen huonekalujätti IKEA painattaa useita suuria kata­logeja joka vuosi ja aset­taa tiukat vaa­ti­mukset paino­jäljelle. Katalogin eri osat tehdään eri puo­lilla Eurooppaa, ja siksi tuo­tan­to­ketjun täytyy toimia yhden­mukai­sesti ja moit­teet­tomasti kaikissa eri tuotan­to­lai­toksissa. IKEA-katalogin kaltaisten tuot­teiden varalle olemme kehit­täneet raskaan sarjan datan siir­toon sovel­tuvat tieto­liiken­ne­yh­tey­det. Näin pystymme helposti koos­tamaan eri puolilla tehdyistä pa­la­sis­ta kokonaisen tuotteen.


Joustava, monessa paikassa yhtä aikaa tapah­tuva työsken­tely on mahdol­lista kansain­väli­syytemme ansiosta. Siitä nauttivat erityi­sesti kansain­väliset asiak­kaamme, kuten IKEA.