Usein kysyttyä Usein kysyttyä Usein kysyttyä Usein kysyttyä
Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Olemme keränneet tälle sivulle usein kysyttyjä kysymyksiä paino­prosessiin liittyen. Näet kysymykset alla olevasta listasta.

Usein kysytyt kysymykset:

 

1. Mikä ero on LWC-, SC- ja MF-papereilla?

MF-paperit ovat alunperin sanoma­lehti­paina­tukseen tarkoi­tettuja eli ne on kehi­tetty huokoi­sista offset­papereista, jotka ovat päällys­tä­mät­tömiä papereita. Syväpaino­tar­koi­tukseen niistä pyri­tään te­ke­mään sileämpiä kalan­teroi­malla niitä enemmän. SC-paperit ovat puo­les­taan super­kalan­teroi­tuja päällys­täm­ät­tömiä papereita eli niitä on kalan­teroitu (silitetty) hyvinkin paljon, mutta ne sisältävät myös melko runsaasti täyte­aineita (pigmenttiä), jotka paran­tavat niiden sileys- ja painatus­ominai­suuksia. LWC-paperissa pigmentti lisätään varsi­naisen pohja­paperin tekemisen jälkeen erillisellä päällystys­koneella (tai yksiköllä) paperin pintaan erilliseksi kerrok­seksi. Tällöin voidaan päästä muun muassa suurempiin paperin vaaleuksiin ja parempaan opasi­teettiin (paperin läpinäkymättömyys) kuin päällys­tä­mät­tömillä papereilla.


2. Mitä eroa on offset- ja syväpainamisella?

Syväpaino soveltuu paremmin suuri­painok­sisiin töihin. Offset­pai­na­minen on tehok­kaampi pienissä painok­sissa, sillä offsetissa paino­pinnan valmis­tuksen kustan­nukset ovat edul­li­semmat kuin syvä­painossa. Syvä­painossa voidaan offset­tiin verrat­tuna muuttaa tuot­teen kokoa joustavammin.
Värinsiirto

Väri siirretään syväpainossa paperille nimensä mukaisesti paino­pinnassa olevista väri­kupeista. Offsetissa (laakapaino) väriä siir­tävä ja siir­tämätön pinta on samassa tasossa, ja värjää­mät­tömän ja värjäävän pinnan toimivuus perustuu siihen, että rasva hylkii vettä. Offsetissa värit ovat vesi­liukoisia ja syvä­painossa tolueeni­liukoisia.
Värit

Syväpainovärit ovat läpi­kuultavia eli värejä voidaan painaa päällek­käin. Offset­värit ovat peit­täviä, joten värejä ei paineta pääl­lek­käin, vaan pisteet ovat tietyn rasteri­kul­mi­tuksen mukaan vierek­käin.

3. Mikä on ICC-profiili?

ICC-profiili on reproduktiolaitteen (moni­tori, skan­neri, digi­taali­kamera, väri­vedostin, paino­kone) karak­te­ri­sointi, joka kuvaa miten laite "vääristää" origi­naalin värejä. Profiilia käyte­tään ICC-poh­jai­sissa värin­hallinta­järjestelmissä pois­tamaan lait­teiden aiheut­tamia vääris­tymiä. Jotta värin­hal­linta onnis­tuisi varmasti paino­laitok­seen saakka, on koko tuotanto­ketjun väri­kuva­produktion tuettava värin­hallintaa. Paino­laitoksen osalta se tarkoittaa vakioitua paino­prosessia, jolle on tehty ICC-profiilit käyte­tyille paperi­laaduille. Näin jo esimer­kiksi kuvan skannaus­vaiheessa voidaan saada optimi­skannaus­tulos kohde­painoa varten, ja painettu loppu­tulos on mahdol­li­simman lähellä alku­peräistä.

4. Kuinka paljon tuote painaa?

Voit laskea tuotteen painon oheisella laskurilla (Excel-tiedosto).